Algemene voorwaarden

Door de Friese rechtshulp wordt gewerkt in overeenstemming met een aantal vaste algemene voorwaarden. Deze voorwaarden luiden als volgt:

 

1.       Alle diensten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever, hierna te noemen “cliënt”, en De Friese Rechtshulp advocaten en mediators, hierna te noemen “De Friese rechtshulp”.

2.       Alle opdrachten van cliënten worden geacht te zijn gegeven aan De Friese rechtshulp. De werking van art. 7: 404 BW en art. 7: 407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.       Wanneer een cliënt wordt bijgestaan met gebruikmaking van gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van een (voorlopige) toevoeging en op enig moment blijkt dat cliënt toch niet voor de toevoeging in aanmerking komt, is de cliënt gehouden de in het dossier gewerkte uren te betalen tegen het standaardtarief van € 185,- per uur (inclusief BTW en kantoorkosten).

4.       Betaling van declaraties van De Friese Rechtshulp dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn is cliënt jegens De Friese Rechtshulp in verzuim. Ingeval van verzuim is De Friese Rechtshulp gerechtigd om aan cliënt per maand de wettelijke rente te berekenen over het nog openstaande bedrag. Alle (buitengerechtelijke) kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van cliënt.

5.       Wanneer de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en hij verzuimt de eigen bijdrage te betalen, zal de Raad voor rechtsbijstand worden gevraagd om de toevoeging tussentijds te beëindigen. De Friese Rechtshulp is dan niet langer verplicht om rechtsbijstand te verlenen. De gevolgen van de beëindiging van de rechtsbijstand komen voor rekening en risico van de cliënt.

6.       Indien bij de uitvoering van de opdracht zich onverhoopt een incident voordoet dat tot aansprakelijkheid van De Friese Rechtshulp leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van De Friese Rechtshulp.

7.       Cliënt is gehouden om De Friese Rechtshulp te vrijwaren voor aanspraken van derden en aan De Friese Rechtshulp te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

8.       De overeenkomst van opdracht houdt tevens in de inschakeling van niet in de organisatie van de Friese Rechtshulp werkzame derden. De Friese Rechtshulp is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

9.       De geheimhoudingsplicht van de advocaten van De Friese Rechtshulp strekt zich ook uit tot de medewerkers die bij De Friese Rechtshulp werkzaam zijn op basis van een overeenkomst.

10.   Dossiers zullen door de Friese Rechtshulp conform de wettelijke termijn worden bewaard gedurende vijf jaren na afsluiting van de opdracht.

11.   Klachten over de dienstverlening van De Friese Rechtshulp worden behandeld door de klachtenfunctionaris conform de kantoorklachtregeling. Deze regeling is te vinden op de site van De Friese Rechtshulp. Indien de klacht na de interne klachtbehandeling niet is opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De site van De Friese Rechtshulp biedt ook ten aanzien van deze procedure de benodigde informatie.

12.   Niet alleen de advocaten maar ook de overige medewerkers van De Friese Rechtshulp kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 
» Algemene voorwaarden

Direct contact

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

»

Stel uw vraag

»

Actueel

»
mensen_top_kleur

mensen_top_kleur

10
mensen